1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «https://greece4you.gr» (o «Ιστότοπος») Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αφορούν και διέπουν όλες τις πτυχές χρήσης του https://greece4you.gr.

1.2. Η PRESTIGE Ε.Ε, αναφερόμενη στο εξής ως PRESTIGE, η οποία είναι διαχειρίστρια του Ιστοτόπου (η «Διαχειρίστρια») δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή και να διαμορφώνει ειδικούς ή συμπληρωματικούς-πρόσθετους όρους χρήσης για ορισμένο τμήμα ή λειτουργία του Ιστοτόπου, για τους οποίους ο χρήστης θα ενημερώνεται πριν την είσοδο στο εν λόγω τμήμα ή πριν τη χρήση της εν λόγω λειτουργίας.

1.3. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν ειδικοί ή συμπληρωματικοί πρόσθετοι όροι χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στη Διαχειρίστρια και στο χρήστη/επισκέπτη του εν λόγω Ιστοτόπου.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2.1. Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου.

2.2. Οι χρήστες πλοηγούμενοι στην Ιστοσελίδα ή σε επιμέρους κατηγορίες αυτής τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν αποδεχθεί τους εν λόγω όρους χρήσης.

3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ greece4you.gr

3.1. Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο οι χρήστες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους χρήσης και το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς επίσης με όλους τους τυχόν κανονισμούς ή/και κώδικες ή/και πρακτικές και διαδικασίες που τυχόν έχει θεσπίσει ή/και εφαρμόζει η Διαχειρίστρια.

3.2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ο χρήστης τον Ιστότοπο για να βλάψει τρίτους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, ενδεικτικά αναφερομένων των δικαιωμάτων τους περί προστασίας βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης απαγορεύεται να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο, να χρησιμοποιήσει μη εξουσιοδοτημένα μέσα με σκοπό να τροποποιήσει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, ή να παρέμβει στη λειτουργία του με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε τοποθεσίες web μέσω του Ιστοτόπου, τεκμαίρεται αμάχητα η ανεπιφύλακτη αποδοχή ότι η Διαχειρίστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και γενικότερα για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές.

3.3. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη υποστεί ο Ιστότοπος, καθώς και τρίτοι, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, τη μορφή και την ονομασία αυτής, ως συνέπεια, άμεσα ή έμμεσα, της παραβίασης οποιουδήποτε όρου των παρόντων.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4.1. Η PRESTIGE λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.2.Η PRESTIGE δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που τυχόν περιέρχονται στο https://greece4you.gr δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.

4.3. Οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και παρέχουν την άδεια ώστε η Διαχειρίστρια και οι εξουσιοδοτημένοι αυτής συνεργάτες να έχουν δικαίωμα να συλλέγουν, να επεξεργάζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και να τηρούν αρχείο με προσωπικά δεδομένα των χρηστών, ακόμα και ευαίσθητα, στα πλαίσια της λειτουργίας του συγκεκριμένου Ιστοτόπου. Περαιτέρω εξειδίκευση σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών πραγματοποιείται στην Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου .

4.4. Οι χρήστες του Ιστοτόπου διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους ή/και να εκφράσουν αντίρρηση στην περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του https://greece4you.gr.

5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5.1. Σε περίπτωση που ζητηθεί από το χρήστη, έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά σας προσωπικά και λοιπά στοιχεία και δεδομένα προς τον Ιστότοπο.

5.2. Ο Ιστότοπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

6.1. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του λογισμικού η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων της Διαχειρίστρια και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

6.2.Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα παρέχονται στο χρήστη μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, ενοικίαση, εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων βασιζόμενων στο παραπάνω περιεχόμενο, ολικά ή μερικά, παρά μόνο αν αυτό έχει επιτραπεί εγγράφως και συγκεκριμένα από τη Διαχειρίστρια με ξεχωριστή συμφωνία.

6.3. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

6.4. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε παρέμβασή του στο περιεχόμενο και για τις συνέπειες της παρέμβασής του, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιασδήποτε μορφής και είδους τυχόν υποστεί η Διαχειρίστρια, ενώ σε κάθε περίπτωση η Διαχειρίστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη είτε απέναντι σε εσάς είτε έναντι οποιουδήποτε τρίτου.

6.5. Επίσης, είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που ο Ιστότοπος παρέχει στους χρήστες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Η Διαχειρίστρια δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων), να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7.1. Η Διαχειρίστρια δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή απέναντι σε άλλους τρίτους που έλκουν δικαιώματα από το χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημία, είτε πρόκειται για ζημία περιουσιακή ή μη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονομασία, τη μορφή και την αιτία αυτής, για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

7.2. Η Διαχειρίστρια και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του https://greece4you.gr, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

7.3. Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός της ευθύνης της Διαχειρίστριας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δεν περιορίζει και δεν αποκλείει την ευθύνη της για ζημίες οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να περιοριστούν ή να αποκλειστούν με βάση τους κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου.

8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

8.1. Ορισμένες από τις επιμέρους ιστοσελίδες του Ιστοτόπου ή τις υπηρεσίες, που αυτό τυχόν παρέχει ή θα παράσχει στο μέλλον ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους ή/και χορηγίες και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές.

8.2 Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης και των χορηγιών από τη Διαχειρίστρια του Ιστοτόπου αναφορικά με το περιεχόμενό του υπόκεινται σε οποιασδήποτε μορφής αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς.

8.3. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διαχειρίστρια μπορεί να τοποθετεί ή/και να προβάλλει διαφημίσεις στα πλαίσια του συγκεκριμένου Ιστοτόπου.

8.4. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Ιστοτόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

9.1. Ο Ιστότοπος περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, η Διαχειρίστρια δεν ελέγχει. H Διαχειρίστρια σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την ορθότητα των σελίδων και λειτουργιών του δικτυακού τόπου οποιουδήποτε τρίτου μέρους, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον επισκέπτη/χρήστη μέσω συνδέσμων, links ή banners. Επομένως, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή χρήσης τέτοιων σελίδων/λειτουργιών, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τους υπευθύνους των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων που θα είναι υπεύθυνοι για αυτές τις λειτουργίες.

9.2. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι η Διαχειρίστρια προσυπογράφει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι επισκέπτες/χρήστες ή στις οποίες η παρούσα δικτυακή πύλη συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

9.3 Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διαχειρίστρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, την ονομασία και τη μορφή αυτής, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

10.1. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν μια ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και τη Διαχειρίστρια και διέπουν τη χρήση του εν λόγω ιστοτόπου από το χρήστη.

10.2. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διαχειρίστρια μπορεί να του παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, ή ανακοινώσεων.

10.3. Η καθυστέρηση στην άσκηση ή η αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος από τη Διαχειρίστρια, είτε μια φορά είτε κατ΄ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, το οποίο μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε.

10.4. Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιας πρόβλεψης των παρόντων Όρων Χρήσης ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αυτός θα αντικαθίσταται με άλλον όρο ισοδύναμου αποτελέσματος από τη Διαχειρίστρια, ερμηνεύοντας με τον τρόπο αυτό την αληθινή βούληση των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης της παρούσας δεν επηρεάζονται από την ακυρότητα κάποιου όρου αυτής και εξακολουθούν να είναι έγκυροι και ισχυροί.

11. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε όρου της παρούσης, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπονται στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου, η Διαχειρίστρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τη δυνατότητα να πρόσβασης στο διαδικτυακό της χώρο.

12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ PRESTIGE

Η PRESTIGE, ως Διαχειρίστρια του Ιστοτόπου https://greece4you.gr, λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα ζητήματα προστασίας του προσωπικού απορρήτου. Η προσέγγισή μας στο ζήτημα του σεβασμού του προσωπικού σας απορρήτου στηρίζεται στις εξής πέντε αρχές:

1. Σεβόμαστε την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε εμάς παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα. Πάντοτε θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο δίκαιο και αντάξιο της εμπιστοσύνης σας.

2. Δικαιούστε να λαμβάνετε σαφή ενημέρωση σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας παρέχεται η δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Θα φροντίζομε να υπάρχει πάντοτε διαφάνεια σχετικά με το ποιες πληροφορίες (δεδομένα) συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες και σε ποιόν τις κοινοποιούμε.

3. Θα λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από αθέμιτη χρήση και θα τα τηρούμε ασφαλή.

4. Θα συμμορφωνόμαστε με το σύνολο των διατάξεων τις κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων και θα συνεργαζόμαστε με τις Αρχές προστασίας δεδομένων.

5. Αν ανησυχείτε για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα είναι πάντοτε σαφές σε ποιόν θα πρέπει να απευθυνθείτε και θα συνεργαζόμαστε μαζί σας για να απαντήσουμε άμεσα στις ανησυχίες σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ PRESTIGE

Ως PRESTIGE δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το προσωπικό σας απόρρητο και να διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου επεξηγείται ποιοι είναι οι τύποι πληροφοριών (δεδομένων) που συλλέγουμε, πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές και πώς τις προστατεύουμε.

Τι καλύπτει η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου;

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω διαδικτυακών τόπων, επώνυμων ιστοσελίδων ή από πλατφόρμες τρίτων (όπως το Facebook ή το YouTube), καθώς και από εφαρμογές στις οποίες η πρόσβαση και η χρήση πραγματοποιείται μέσα από τους προαναφερμένους διαδικτυακούς τόπους ή πλατφόρμες τρίτων και τις οποίες διαχειρίζεται η εταιρία PRESTIGE ή διαχειρίζονται άλλοι για λογαριασμό της εταιρίας (εφεξής «Ιστότοποι της PRESTIGE»), μεταξύ των οποίων ο παρών Ιστότοπος https://greece4you.gr .

Η εταιρεία PRESTIGE που ευθύνεται για τη διαχείριση του Ιστότοπου www.greece4you.gr που επισκέπτεστε είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η χρήση ενός Ιστότοπου PRESTIGE από εσάς συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στην εταιρεία PRESTIGE να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με αυτόν τον τρόπο παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της PRESTIGE

Τι δεν καλύπτει η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου;

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν καλύπτει:

• πληροφορίες που συλλέγονται από διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή/και εφαρμογές (εφεξής «Ιστότοποι Τρίτων») που δεν ελέγχουμε

• πληροφορίες που συλλέγονται από Ιστότοπους Τρίτων τους οποίους επισκέπτεστε μέσω συνδέσμων που βρίσκονται σε Ιστότοπους της PRESTIGE ή

• διαδικτυακές διαφημιστικές καταχωρήσεις (banners), διαγωνισμούς και άλλες διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες σε Ιστότοπους Τρίτων στις οποίες ενδεχομένως συμμετέχουμε ή υποστηρίζουμε ως χορηγοί.

Οι προαναφερόμενοι Ιστότοποι Τρίτων διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σας συνιστούμε να τους διαβάσετε πριν να χρησιμοποιήσετε αυτούς του Ιστότοπους Τρίτων.

Είστε κάτω των 18?

Οι περισσότεροι Ιστότοποι της PRESTIGE είναι σχεδιασμένοι και προορίζονται για χρήση από πρόσωπα από 18 ετών και άνω. Σε περίπτωση που κάποιος Ιστότοπος της PRESTIGE προορίζεται για χρήση από άτομα μικρότερης ηλικίας, θα λαμβάνουμε πρώτα την συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα πριν να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, στις περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια συναίνεση βάσει των σχετικών διατάξεων των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων (η ηλικία μέχρι την οποία απαιτείται η συναίνεση αυτή είναι διαφορετική σε κάθε χώρα). Αν διαπιστώσουμε ότι συλλέξαμε πληροφορίες από κάποιον χωρίς να έχει παρασχεθεί η προαναφερόμενη συναίνεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες αυτές όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αν είστε κάτω των 18, αλλά σε μια ηλικία όπου πλέον δεν απαιτείται η γονική συναίνεση σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας, οφείλετε να διαβάσετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου μαζί με τον γονέα ή κηδεμόνα σας για να είστε σίγουροι ότι και οι δύο τους αντιλαμβάνεστε.

Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα των Ιστότοπων της PRESTIGE καθώς και η δυνατότητα παραλαβής δώρων, δειγμάτων και λοιπών βραβείων ενδέχεται να παρέχεται μόνο σε χρήστες από 18 ετών και άνω. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να επαληθεύσουμε την ηλικία σας και να εφαρμόσουμε τους κανόνες μας σχετικά με την ηλικία.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου ο όρος «προσωπικά δεδομένα» σημαίνει πληροφορίες ή μεμονωμένα πληροφοριακά στοιχεία που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας (ταυτοποίηση), καθώς και οπτικοακουστικό υλικό που περιέχει πληροφορίες για το πρόσωπό σας. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, το όνομα χρήστη σας, τη φωτογραφία του προφίλ σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό τηλεφώνου σας αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνει δεδομένα όπως τη διεύθυνση IP σας, τις προτιμήσεις και πληροφορίες για τον τρόπο ζωής σας ή τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σας από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των:

• Πληροφοριών που μας παρέχετε άμεσα

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες άμεσα από εσάς όταν μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα, π.χ. όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κληρώσεις βραβείων ή σε διαγωνισμούς, όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία ενημέρωσής μας, όταν συμπληρώνετε μια δημοσκόπηση, όταν κάνετε ένα σχόλιο ή υποβάλετε μια ερώτηση ή όταν επιλέγετε να αναρτήσετε οπτικοακουστικό υλικό. Οι τύποι πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς άμεσα συμπεριλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες για εσάς:

o ονοματεπώνυμο

o διεύθυνση

o διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

o όνομα χρήστη

o αριθμό τηλεφώνου

o ηλικία

o ημερομηνία γέννησης

o φύλο

o περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης (user-generated content), αναρτήσεις και λοιπό περιεχόμενο που υποβάλετε στους Ιστότοπους της PRESTIGE

Στην τελευταία περίπτωση του user-generated content, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει τη νομιμότητα του υλικού που αναρτάται στην ιστοσελίδα https://greece4you.gr και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Ειδικότερα, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των επισκεπτών της ιστοσελίδας, καθώς και έναντι οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας σε σχέση με το περιεχόμενο των αναρτήσεων, ενδεικτικά αναφερομένης της νομοθεσίας περί προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και των προσωπικών δεδομένων. Οι χρηστές ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν δικαιούνται να λάβουν οιαδήποτε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη παροχή για την ανωτέρω αναφερόμενη ανάρτηση, καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του υλικού από την Εταιρεία.

• Πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της PRESTIGE.

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλα εργαλεία (όπως εργαλεία διαδικτυακής ανάλυσης (web analytic tools) και ετικέτες εικονοστοιχείων (pixel tags) αυτόματα για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της PRESTIGE. Οι τύποι πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα συμπεριλαμβάνουν:

o πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser) που χρησιμοποιείτε

o πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε

o την διεύθυνση IP address

o του συνδέσμους που επιλέξατε

o το όνομα χρήστη, την φωτογραφία προφίλ, το φύλο, το δίκτυο και κάθε άλλη πληροφορία που έχετε επιλέξει να κοινοποιείτε όταν χρησιμοποιείτε Ιστότοπους Τρίτων (όπως όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία «Μ’ αρέσει (Like)» στο Facebook ή την λειτουργία +1 στο Google+)

o τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε πριν επισκεφθείτε κάποιον Ιστότοπο της PRESTIGE E.E.

• Πληροφοριών που συλλέγουμε από άλλες πηγές

Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά σας δεδομένα από άλλες πηγές, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται εμπορικά διαθέσιμες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων και συλλέκτες δεδομένων (data aggregators) καθώς και από τρίτους στους οποίους έχετε δώσει την άδεια να κοινοποιούν τις πληροφορίες σας. Οι τύποι πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από τέτοιες πηγές συμπεριλαμβάνουν:

o ονοματεπώνυμο

o διεύθυνση

o ηλικία

o τοποθεσία, προτιμήσεις και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής, π.χ. για τα χόμπι και ενδιαφέροντά σας

o πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό, π.χ. περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης (user-generated content), blogs και αναρτήσεις

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

o να αξιολογήσουμε την χρήση των Ιστότοπων και υπηρεσιών της PRESTIGE

o να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στους Ιστότοπους της PRESTIGE.

o να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων, διαγωνισμών και προωθητικών ενεργειών μας

o να προσαρμόσουμε την εμπειρία χρήσης των διαδικτυακών μας τόπων στις προσωπικές σας προτιμήσεις, καθώς και για να αξιολογήσουμε τις (ανώνυμες και αθροιστικές) στατιστικές αναφορικά με την δραστηριότητα των χρηστών των διαδικτυακών μας τόπων, όπως π.χ. την ώρα της επίσκεψής σας, κατά πόσον έχετε επισκεφθεί ξανά τον ίδιο ιστότοπο, καθώς και ποιος ιστότοπος σας παρείχε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας

o να καθιστούμε ευκολότερη την χρήση των Ιστότοπων της PRG και να προσαρμόζουμε καλύτερα τους Ιστότοπους της PRESTIGE στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας

o να βοηθήσουμε ώστε οι μελλοντικές δραστηριότητες και η εμπειρία σας στους Ιστότοπους της PRESTIGE να πραγματοποιούνται ταχύτερα. Για παράδειγμα, ένας ισότοπος μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχετε ήδη δώσει τα προσωπικά σας δεδομένα και επομένως να μην σας ζητήσει τα ίδια δεδομένα δεύτερη φορά

o να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την συσκευή που χρησιμοποιείτε για να δείτε το περιεχόμενο των Ιστότοπων της PRESTIGE, όπως την διεύθυνση IP ή τον τύπο φυλλομετρητή (Internet browser) ή λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και να συνδέσουμε τα στοιχεία αυτά με τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι Ιστότοποι της PRESTIGE θα σας παρέχουν την καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία

o να σας προτείνουμε υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων) που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν

o να σας παρέχουμε την δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες

o να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίας που μας ζητάτε.

o για τους σκοπούς των διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών στις οποίες έχετε δηλώσει συμμετοχή

o να σας αποστείλουμε τις πληροφορίες που μας έχετε ζητήσει

o για να απαντήσουμε στα ερωτήματα ή τα σχόλιά σας

Άμεσο Μάρκετινγκ (Direct marketing)

Θα σας αποστέλλουμε υλικό άμεσου μάρκετινγκ μόνο αν έχετε ρητώς συναινέσει στην αποστολή του ή αν έχετε προηγουμένως ζητήσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία από εμάς και το υλικό αυτό είναι συναφές ή σχετικό με το προηγούμενο αυτό αίτημά σας. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε υλικό άμεσου μάρκετινγκ από εμάς οποτεδήποτε και οποιοδήποτε υλικό επικοινωνίας και άμεσου μάρκετινγκ που θα λαμβάνετε από εμάς θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και μέσα για να επιλέξετε να μην λαμβάνετε πλέον στο μέλλον άλλο τέτοιο υλικό.

Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποδέκτες των δεδομένων:

(α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και

(β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Εταιρείας.

Που αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι εξυπηρετητές φιλοξενίας (host servers) για τους Ιστότοπους της εταιρίας PRESTIGE στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα φιλοξενηθούν και θα μεταβιβαστούν και θα καταστούν αντικείμενο επεξεργασίας εντός της περιοχής αυτής σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων. Στην περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη περιοχή, η συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου συνεπάγεται και την συναίνεσή σας σε μια τέτοια μεταφορά (υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων).

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τυγχάνουν τουλάχιστον της προστασίας που παρέχεται από την ενωσιακή νομοθεσία, ανεξαρτήτως της χώρας φιλοξενίας τους. Σημειώνεται ότι σε επίπεδο εθνικού δικαίου, πολλές χώρες δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτό που ενδέχεται να απολαμβάνετε στην χώρα σας. Παρόλα αυτά, υποσχόμαστε ότι θα απαιτούμε από οποιουσδήποτε επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα να εφαρμόζει μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και ότι θα δικαιούται να τα επεξεργάζεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας PRESTIGE.

Ασφαλής τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και απαιτούμε από οποιουσδήποτε τρίτους χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας να κάνουν το ίδιο. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι περιορισμένη προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η τροποποίηση ή η αθέμιτη χρήση τους και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους (on a need-to-know basis).

Τα δικαιώματά σας και σε ποιόν να απευθυνθείτε

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο Επικοινωνήστε μαζί μας στον Ιστότοπο PRESTIGE που σας συνέδεσε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου. Το αίτημά σας θα προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση info@greece4you.gr ή να μας στείλετε μια επιστολή στην διεύθυνση: PRESTIGE, Λ. Ηλιουπόλεως 16, Χερσίφρονος 15, Αθήνα 116 3, Ελλάδα.

Έχετε το δικαίωμα να μας ενημερώσετε αν:

• δεν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον

• θα θέλατε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς

• θα θέλατε να διορθώσουμε, ενημερώσουμε ή διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας

• επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Για να μας βοηθήσετε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας παρακαλούμε να μας παρέχετε το ονοματεπώνυμο και τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τροποποίηση της Πολιτικής μας για την Προστασία Απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου κατά καιρούς αναρτώντας την ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου στους Ιστότοπους της εταιρίας PRESTIGE. Θα σας γνωστοποιούμε με εύλογο τρόπο κάθε ουσιαστική αλλαγή. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα συχνά για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.